เข้ามาแล้วช่วยกันกด Like ด้วยนะครับ

ค้นหาโปรแกรม หนัง เพลง อื่นๆ

20.9.54

ดาวน์โหลด Ebook เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ (ครูผู้ช่วย) ครู คศ.1,2,3 ก็อ่านได้ครับ

อธิบาย : เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ
ความหมายครูมืออาชีพ
- ครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้ ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและได้รับการยกย่อง
- ครูที่มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การประเมินองค์รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาและประเมินหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าวิจัย การเป็นผู้นำ การส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน


ลักษณะของครูมืออาชีพ
1. สอนดี
- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จัดสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการและตามสภาพของผู้เรียน
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
- จัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสาถานที่ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. มีคุณธรรมและวินัย
- ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู
- ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการครู
3. ใฝ่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาตนเอง
- ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาการเรียนการสอน
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บ่งชี้ว่า สอนดี อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาผู้เรียน
- มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง และมีสุข

กระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครูมืออาชีพ 5 ขั้นตอน
- ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดเด่น - จุดด้อย
- พัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน
- จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปผลงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เสนอผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อยากทราบรายละเอียด เข้าไปอ่านข้างในกันนะครับ...
ขนาดรวม : 2.25 MB